หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

coputernetwork.pdf

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

usefull.pdf

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

seart.pdf

การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต